Vad innebär högkostnadsskyddet

Tandvårdsstödet består av allmänt (ABT) och särskilt (STB) tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd.

Allmänt tandvårdsbidrag

1 juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag. Det ligger som ett tillgodohavande hos försäkringskassan och är giltigt i 2 år. Bidraget används i första hand till undersökning och förebyggande tandvård. Hur stort bidraget är bestäms av din ålder.

 

23-29 år är bidraget 600kr per år

30-64 år är bidraget 300kr per år

65 år och äldre är bidraget 600kr per år

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är ett stöd för dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför en risk för att din munhälsa försämras. Bidraget är på 600 kronor per halvår och kan inte sparas mer än 6 månader. Det får användas till undersökning och förebyggande tandvårdsåtgärder. Fråga oss i personalen om du vill veta om just din sjukdom eller funktionsnedsättning innefattas av stödet. Skulle så vara fallet kan vi behöva ett läkarintyg.

Högkostnadsskydd

Sedan det nya tandvårdsstödet infördes 2008 finns ett skydd mot höga kostnader. Det innebär att vid större behandlingar behöver du bara betala en del av kostnaden själv, resterande belopp betalas direkt av försäkringskassan.

Ersättning beräknas utifrån ett referenspris. Det är ett fast pris som bestäms av staten.

Tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor betalar du själv. Därefter får du följande ersättning:

50 procent av kostnader som har ett referenspris mellen 3000-15000 kronor.

85 procent av kostnader som har ett referenspris som överstiger 15000 kronor.

Det råder fri prissättning i Sverige, vilket innebär att våra priser kan ligga såväl under som över referenspriset. Vi ger dig gärna ett kostnadsförslag innan påbörjad behandling där referenspris och faktiskt pris tydligt framgår.